Start2012 - narzędzie dla każdego

english version

Znajdź profil:

Profile osób

« wróć do listy profilów

Chcesz samodzielnie tworzyć profile osób publicznych/firm/instytucji, dodawać na ich temat artykuły, sprawy? Dokonaj rejestracji w serwisie.

Sebastian Szubiak (ur. Działdowo)

zawód / funkcja: komornik

informacje na temat osoby: Informacja na dzień 13.11.2013r.: Komornik Sądowy... pokaż całość »

dodany: dn. 13.11.2013r., godz. 11:07
ostatnia aktualizacja: dn. 13.11.2013r., godz. 11:16


NEGATYWNE (materiały ukazujące negatywną postawę osoby)

ttv.pl
tytuł artykułu/filmu/in.: Komornik - gangster.
ostatnia aktualizacja: dn. 13.11.2013r., godz. 11:08

gizycko.wm.pl (publikacja z dn. 2013-08-13)
tytuł artykułu/filmu/in.: Szwindel, który zrujnował ludziom życie. Komornik przed sądem.
ostatnia aktualizacja: dn. 13.11.2013r., godz. 11:15

POZYTYWNE (materiały ukazujące pozytywną postawę osoby)

POZOSTAŁE (informacje zawarte w materiałach nie wskazują jednoznacznie negatywnej bądź pozytywnej postawy osoby)

Sprawy, w których osoba jest stroną


Brak spraw, w których osoba jest stroną.

Brak oświadczeń przypisanych do tego profilu

Wypełnienie pól oznaczonych (*) jest obowiązkowe.

Imię i nazwisko lub pseudonim: *

Adres e-mail (tylko do celów kontaktowych dla weryfikujących): *

Komentarz:
*

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. *

Brak komentarzy do tego profilu.

Wszystkie pola są obowiązkowe!

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Treść:

Podaj sumę: 6 + 1 =

© 2012-2017 Start2012.org | Regulamin serwisu Start2012

Regulamin dla serwisu internetowego Start2012

I. Postanowienia ogólne

Serwis internetowy Start2012 udostępniany jest przez Fundację „Start2012” z siedzibą w Mysłowicach, zwaną w dalszej części Regulaminu - Fundacją. Niniejszy Regulamin określa zasady dostępu oraz warunki korzystania z zasobów serwisu Start2012. Serwis a także niniejszy Regulamin udostępniany jest w języku polskim.

Poniższe terminy w Regulaminie oznaczają:

II. Rejestracja w Start2012

 1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca konto poczty elektronicznej, odwiedzająca strony internetowe. Użytkownikiem może być osoba, która ukończyła 18 rok życia.
 2. Użytkownik serwisu jest odpowiedzialny za posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu: komputer podłączony do sieci Internetu, konto poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz przeglądarka zasobów internetowych, umożliwiająca wyświetlanie stron www.
 3. Aby zostać użytkownikiem serwisu Start2012 należy dokonać rejestracji, która składa się z dwóch etapów. Rejestracji należy dokonać w zakładce Rejestracja.
 4. W etapie I należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem a także wypełnić formularz rejestracyjny.
 5. Osoba niebędąca użytkownikiem dokonując rejestracji w serwisie Start2012 tym samym akceptuje niniejszy Regulamin.
 6. W formularzu rejestracyjnym, jako potwierdzenie danych osobowych należy podać imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 7. Dane osobowe a także oświadczenia podane w formularzu rejestracyjnym muszą być zgodne z prawdą.
 8. W przypadku podania fałszywych danych, świadczenia nieprawdy administrator usunie konto takiego użytkownika oraz powiadomi go o tym. Proponując tym samym założenie prawdziwego konta w serwisie.
 9. Konto użytkownika jest aktywne niezwłocznie po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 10. Użytkownik może posiadać nie więcej niż jedno konto w serwisie Start2012.
 11. Etap II to weryfikacja w serwisie. Można jej dokonać w jeden z podanych sposobów:
  1) Poprzez wpłatę kwoty 1 zł (kwota stanowić będzie wsparcie finansowe działalności Fundacji): z wykorzystaniem płatności elektronicznych lub poprzez przelew bankowy (musi zostać użyte konto, którego właścicielem jest użytkownik) na rachunek bankowy o nr 88 1140 2004 0000 3202 5163 0261 (mBank) z wpisanym w tytule nr ID - opłata weryfikacyjna.
  2) Podanie namiaru na konto osobiste w portalu społecznościowym Facebook.
  3) Przesłanie skanu (pocztą elektroniczną na adres start2012@vp.pl) lub kserokopii (pocztą tradycyjną) pierwszej strony dwóch dokumentów ze zdjęciem, przy czym co najmniej jeden musi być dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
  4) Kontakt z przedstawicielem Fundacji.
 12. Rejestracja jest dobrowolna oraz bezpłatna o ile użytkownik nie wybierze pierwszego sposobu weryfikacji.
 13. W przypadku, gdy użytkownik dokonał tylko I–go etapu rejestracji a nie dokonał etapu II-go, wówczas taki użytkownik zdobywa prawo tylko do zgłaszania naruszeń, a także możliwość przeglądania kont innych użytkowników (w tym kontaktowania się z nimi). Aby użytkownik mógł w pełni korzystać z zasobów serwisu konieczny jest etap II.
 14. Każda próba dodania informacji przez użytkownika będzie weryfikowana a następnie zatwierdzana przez startera.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucenia, usunięcia informacji oraz zaprzestania świadczenia usług bez podania przyczyn.
 16. Zabrania się tworzenia profili osób prywatnych.
 17. Po dodaniu przez użytkownika co najmniej 50 profili w serwisie Start2012 użytkownik taki może otrzymać status startera.
 18. Wyłącznie Fundacja decyduje o tym, kiedy starter może stać się administratorem serwisu Start2012.

III. Funkcjonalność serwisu Start2012

 1. Serwis Start2012 udostępnia światową bazę na temat osób publicznych, firm, instytucji. Jest to baza otwarta, na bieżąco aktualizowana.
 2. Na profilu osoby publicznej można dodawać informacje na jej temat dostępne w Internecie (w formie tekstu, zdjęcia). W tym celu należy wypełnić wymagane pola formularza podczas tworzenia profilu. Na profilu można również dodawać artykuły prasowe w zakładce Artykuły. W tej zakładce artykuły zostały podzielone na pozytywne (tzn. artykuły opisujące pozytywną postawę osoby), negatywne (artykuły opisujące negatywną postawę osoby) oraz pozostałe (informacje zawarte w artykułach nie wskazują jednoznacznie negatywnej bądź pozytywnej postawy osoby).
 3. Funkcje opisane w pkt. 2 działają analogicznie dla profili firm/instytucji.
 4. Serwis Start2012 umożliwia publikację sprawy (urzędowej, sądowej itd.) na stronach serwisu. W tym celu w zakładce Startomat można utworzyć opis sprawy, wskazać uczestników sprawy, (jeśli profil danego uczestnika nie występuje w bazie Start2012 – serwis poprosi o jego dodanie) a także opublikować korespondencje i komentarze w sprawie. Ponadto serwis udostępnia wzory pism do pobrania.
 5. Treści zamieszczane w Startomacie muszą być prawdziwe oraz służyć obronie społecznie uzasadnionego interesu, to jest ostrzegania przed nieuczciwymi i nierzetelnymi zachowaniami osób publicznych, urzędników, instytucji, firm, uczestników obrotu itd. Startomat tylko wtedy będzie spełniał swoją rolę, jeśli podawane przez użytkownika dane będą uczciwe i rzetelne.
 6. W momencie dodania sprawy w zakładce Startomat. Sprawa pojawi się jednocześnie w zakładce Sprawy na profilu osoby publicznej/firmy/instytucji, która jest jej uczestnikiem.
 7. Osoba niebędąca użytkownikiem może zlecić Fundacji opublikowanie sprawy w serwisie Start2012. Wówczas należy się skontaktować z Fundacją telefonicznie lub drogą e-mailową. Dane kontaktowe dostępne są w serwisie w zakładce Kontakt.
 8. Nie dopuszczalna jest publikacja dokumentów, pism anonimowych.
 9. Ponadto w zakładce Startomat serwis oferuję usługę sporządzenia dowolnego pisma urzędowego, sądowego itd.
 10. Turkusowe Listy to listy wrogów demokracji. Listy powstały po to, aby umieszczać na nich polityków, którzy głosowali przeciwko zasadom demokracji. Każda lista dotyczy innego głosowania. Osoba niebędąca użytkownikiem a także użytkownik mogą dodawać komentarze na temat poszczególnych list, a także zgłaszać propozycje tematyczne utworzenia nowych list.
 11. Starter a także administrator oprócz dodawania komentarzy mogą również dodawać turkusowe listy, edytować je a także usuwać.
 12. 15. Fundacja oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis Start2012 świadczył usługi na najwyższym poziomie, przy czym:
  - nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia serwisu Start2012 z przyczyn od Fundacji niezależnych,
  - zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia serwisu Start2012 w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Start2012 oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy,
  - w przypadku, gdy przerwa lub czasowe zawieszenie działania serwisu Start2012 będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Fundacja powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem na stronach głównych serwisu.
 13. Fundacja w celu poprawiania jakości działania serwisu Start2012 zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych niezbędnych do procesu rejestracji w serwisie Start2012 jak i korzystanie z serwisu Start2012 są dobrowolne.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do podanych przez siebie danych podczas procesu rejestracji, jak również prawo do żądania ich poprawienia lub usunięcia. Z tych praw użytkownik może skorzystać poprzez wysłanie stosownego, pisemnego żądania na adres korespondencyjny Fundacji.
 3. Użytkownik poddając się procesowi rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych celem korzystania z zasobów serwisu Start2012.
 4. Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach serwisu Start2012 odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 5. Fundacja zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 6. Aby zalogować się do Start2012 użytkownik zobowiązany jest do ustalenia indywidualnie hasła, które potwierdza każdorazowo przy logowaniu się do serwisu. Przy czym zobowiązany jest do zachowania hasła w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Hasło powinno zawierać minimum 8 znaków, w tym, co najmniej jedna cyfra, jedna mała i jedna duża litera.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym osobom, podmiotom swojego hasła do serwisu Start2012.
 8. Użytkownik może zmienić hasło niezbędne dla korzystania z serwisu Start2012 poprzez złożenie dyspozycji zmiany hasła w serwisie.
 9. Dane, dokumenty, pisma użytkowników przechowywane są w sposób bezpieczny na serwerze. Dane, dokumenty, pisma nadesłane na adres korespondencyjny Fundacji w celu ich publikacji w serwisie. Przechowywane są w sposób bezpieczny na serwerze a także w pomieszczeniu do tego przeznaczonym.
 10. Fundacja oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia kont użytkowników, ich zawartości przed niepowołanymi osobami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres start2012@vp.pl.

V. Bezpieczeństwo i ochrona praw w Start2012

 1. Aby dbać o bezpieczeństwo serwisu Start2012 potrzebujemy pomocy użytkownika, w tym przestrzegania przez niego następujących postanowień:
  - Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi.
  - Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych w serwisie Start2012, tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, podszywanie się pod inne osoby.
  - W przypadku zablokowania konta użytkownik nie ma prawa utworzyć kolejnego bez zezwolenia administratora.
  - Użytkownikiem nie może zostać osoba skazana za składanie fałszywych zeznań.
  - Użytkownikiem nie może zostać osoba skazana za przestępstwo fałszerstwa dokumentów.
  - Użytkownikiem nie może zostać osoba, wobec której (w chwili jej rejestracji w serwisie Start2012) toczy się postępowanie w sprawie składania fałszywych zeznań lub/i fałszerstwa dokumentów.
  - Użytkownik jest zobowiązany dbać o rzetelność swoich danych oraz informacji udostępnianych w serwisie Start2012.
  - Zabronione jest publikowanie nieautoryzowanych komunikatów komercyjnych (np. spamu) w serwisie.
  - Zabronione jest przesyłanie wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju.
  - Zabronione jest uzyskiwanie dostępu do serwisu Start2012 z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących), bez uprzedniego uzyskania pozwolenia administratora.
  - Użytkownik nie może przenieść praw jak i obowiązków wynikających z korzystania z serwisu Start2012, zarówno w części jak i w całości.
  - Zabronione jest prowadzenie w serwisie Start2012 nielegalnego marketingu wielopoziomowego, np. piramid finansowych.
  - Zabronione jest wyłudzanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do konta należącego do innego użytkownika.
  - Niedozwolone jest zastraszanie i nękanie innych użytkowników.
  - Niedozwolone jest publikowanie informacji, które naruszają dobra osobiste, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, ksenofobii; propagują przemoc, zawierają określenia wulgarne, wprowadzają lub mogą wprowadzić w błąd, zawierają informacje dotyczące zachęcania lub propagowania udziału w grach hazardowych, zawierają treści o charakterze seksualnym, zawierają odnośniki do serwisów internetowych wymagających od użytkowników uiszczania opłat z tytułu korzystania z tych serwisów, zawierają groźby, pornografię, nawołują do przemocy, zawierają elementy nagości.
  - Zabronione jest wykorzystywanie serwisu Start2012 do celów niezgodnych z prawem.
  - Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd serwisu Start2012, takich jak atak powodujący zablokowanie obsługi, ingerowanie w sposób wyświetlania strony lub inne funkcje serwisu Start2012, w tym dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Fundacji, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników.
  - Zabronione jest ułatwianie naruszania niniejszego Regulaminu, a także podżeganie do takiego postępowania.
  - W przypadku zbierania informacji, danych od użytkowników, niezbędne jest: uzyskanie ich zgody, wyraźne poinformowanie, że to użytkownik (a nie serwis Start2012) zbiera dane, oraz poinformowanie o zasadach ochrony prywatności zawierających omówienie zbieranych informacji oraz sposobu ich wykorzystania.
  - Niedozwolone jest bezpośrednie lub pośrednie przesyłanie danych użytkowników do (lub wykorzystanie tych danych w ramach) jakiejkolwiek sieci reklamowej, platformy wymiany danych reklamowych, brokerów baz danych lub innych narzędzi związanych z reklamą i płatną dystrybucją. Chyba, że użytkownik wyraża zgodę na tego typu przekazanie lub wykorzystanie danych. Zabronione przesyłanie/wykorzystanie pośrednie obejmuje na przykład przekazanie danych stronie trzeciej, która później przekaże je do sieci reklamowej.

VI. Informacje uzyskiwane od użytkowników

 1. 1. Kiedy użytkownik dokona procesu weryfikacji poprzez opcję wskazaną w pkt. 11, ppkt. 1) lub w pkt. 11, ppkt. 3) w dziale II. Rejestracja w Start2012. Dane oraz dokumenty udostępniane przez użytkownika w ramach tych sposobów weryfikacji znane będą tylko jemu oraz administratorowi serwisu. Pozostałe dane udostępniane przez użytkownika w ramach rejestracji widoczne będą na jego koncie (tj. nr ID nadany przez serwis, imię i nazwisko użytkownika oraz adres e-mail, określenie uprawnień użytkownika w serwisie) a konto widoczne będzie dla innych użytkowników.
 2. W sytuacji, kiedy użytkownik decyduje się na przetwarzanie informacji publicznych w serwisie Start2012 oznacza to, iż wszyscy, w tym osoby niebędące użytkownikami, będą mogli zobaczyć te informacje. Przetwarzanie informacji publicznych w serwisie Start2012 oznacza zebranie informacji publicznych dostępnych w Internecie i zamieszczenie ich w serwisie Start2012.
 3. W sytuacji, kiedy użytkownik decyduje się na udostępnienie informacji publicznie poprzez publikację sprawy w Startomacie a także własnych komentarzy na profilach osób publicznych/firm/instytucji oznacza to, iż wszyscy użytkownicy w tym osoby niebędące użytkownikami, będą mogli zobaczyć te informacje, wykorzystać je a w przypadku publikacji sprawy także powiązać je z użytkownikiem (tj. jego imieniem i nazwiskiem).

VII. Dezaktywacja konta

 1. Jeśli użytkownik chce zaprzestać korzystania z konta, może je dezaktywować. Dezaktywacji konta należy dokonać w zakładce Konto.
 2. Po dezaktywacji konta profile a wraz z nimi komentarze dodane przez użytkownika nadal będą widoczne w serwisie. Natomiast sprawy dodane przez użytkownika nie będą już widoczne.

VIII. Zasady zamieszczania treści

 1. Przy zamieszczaniu treści w serwisie należy pamiętać o następujących zasadach:
  - Treści zamieszczane w serwisie muszą być prawdziwe i rzetelne.
  - W swoich informacjach użytkownik może zamieszczać tylko te, które nie są objęte ustawą o ochronie danych osobowych. Są to dane podmiotów innych niż osoba fizyczna (tzn. nie stanowią danych osobowych informacje o siedzibie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, fundacji czy stowarzyszenia, spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo– akcyjnej) a także dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie danych związanych z działalnością (od 1 lipca 2011 r. Centrali Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Jeśli osoba prowadzi działalność gospodarczą, to wówczas nie podlegają pod ustawę danych osobowych takie informacje jak oznaczenie przedsiębiorcy, jego numer ewidencyjny, REGON, PESEL, NIP, oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej.
  - Krytyka wymierzona w daną osobę lub podmiot musi być krytyką rzeczową a nie krytyką osobową, tzn. musi być wymierzona w dany typ zachowania, a nie mieć na celu ubliżenie, złośliwość wobec danej osoby, podmiotu.
 2. Użytkownik, który zamieścił treść sprzeczną z prawem, zobowiązany jest do naprawienia szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczenia tej treści. Ponadto użytkownik obowiązany jest do naprawienia wszelkich innych szkód, które Libero poniósł wskutek zamieszczania takiej treści, zarówno majątkowych jak i niemajątkowych (utrata renomy, dobrego imienia itd.).
 3. W przypadku wystąpienia przeciwko Fundacji przez osobę trzecią z roszczeniem wynikającym z naruszenia jej prawa przez zamieszczenie treści sprzecznej z prawem, użytkownik, który ją zamieścił, zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Fundacji z obowiązku świadczenia z tego tytułu.
 4. przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osobę trzecią roszczeń przeciwko Fundacji, użytkownik, który tą treść zamieścił, zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Fundacji z udziału w sprawie. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności:
  - za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu Start2012,
  - za wszelkie informacje, dane podawane przez użytkowników w serwisie Start2012 a także informacje wysłane do innego użytkownika),
  - za przechowywane informacje w serwisie, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze informacji lub związanej z nią działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze informacji niezwłocznie uniemożliwili dostęp do tych informacji,
  - za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta użytkownika osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od Fundacji,
  - za jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości otrzymanej od innego użytkownika,
  - za wszelkie czynności użytkowników dokonane w serwisie,
  - za przerwy w funkcjonowaniu serwisu Start2012, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Fundacji,
  - za utratę danych serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych administratora, spowodowaną awarią sprzętu, systemu, dysfunkcją sieci internetowej lub na skutek działania osób trzecich lub też innych okoliczności niezależnych od Fundacji,
  - za szkody spowodowane wyłączeniem systemu z powodu awarii sieci energetycznej lub łącz operatorów sieci teleinformatycznych,
  - za niemożność zalogowania się w serwisie Start2012, spowodowaną w szczególności, jakością połączenia, awarią operatora sieci telefonicznej lub energetycznej, złą konfiguracją oprogramowania użytkownika,
  - za zdarzenia wynikłe z luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu serwisu, użytej technologii, oprogramowaniu serwerów protokołów internetowych.
 5. Jeśli Fundacja otrzyma urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych informacji dostarczonych przez użytkownika i uniemożliwi dostęp do tych informacji, nie ponosi odpowiedzialności względem tego użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych informacji.
 6. Fundacja, która uzyskała wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych informacji dostarczonych przez użytkownika i uniemożliwiła dostęp do tych informacji, nie odpowiada względem tego użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych informacji, jeżeli niezwłocznie zawiadomiła użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

IX. Zgłaszanie naruszeń

 1. Jeśli użytkownik zauważy, że jakakolwiek informacja narusza jego bądź czyjeś prawa, dobra osobiste, dane osobowe lub jest w inny sposób sprzeczna z prawem, w tym z niniejszym Regulaminem. Może zgłosić ten fakt Fundacji przez opcje „Zgłoś naruszenie”. Po dokonaniu weryfikacji, czy wiadomość jest wiarygodna. Fundacja uniemożliwi dostęp do takiej informacji, po uprzednim niezwłocznym zawiadomieniu użytkownika, który tą informację zamieścił.

X. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do Start2012 (jego nazwy, logo, adresu domenowego, haseł reklamowych itd.) są zastrzeżone na rzecz Fundacji.
 2. Fundacja ma wyłączne prawo do rozporządzania serwisem Start2012.
 3. Jakiekolwiek używanie nazwy, loga, adresu domenowego, haseł reklamowych Start2012 jest zabronione bez pisemnej zgody Fundacji.
 4. Zabronione jest bez zgody Fundacji wyrażonej na piśmie lub opublikowanej w serwisie - kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji z serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użycia wynikającego z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).

XI. Reklamacja

 1. Jeżeli użytkownik uważa, że usługi nie są realizowane przez Fundację lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację drogą elektroniczną tj. start2012@vp.pl. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail użytkownika, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń, pod rygorem wezwania do uzupełnienia reklamacji. W temacie-maila konieczne należy wpisać: Dotyczy reklamacji.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu konta.
 4. Łączna odpowiedzialność za szkody wynikające z korzystania serwisu Start2012 nie przekracza 300 zł (słownie: trzysta złotych).

XII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie serwisu w zakładce Logowanie/Rejestracja a także po kliknięciu w stopce "Regulamin serwisu Start2012".
 2. Regulamin obowiązuje użytkownika z dniem złożenia przez niego formularza rejestracyjnego w treści obowiązującej na dzień złożenia.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Fundacja poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail użytkownika podany podczas rejestracji oraz umieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu obok tekstu dotychczasowego na stronie serwisu Start2012.
 4. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Start2012 po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa. W razie sporów mogących powstać w zakresie kwestii nieuregulowanych w Regulaminie, interpretacji, stosowania lub wykonania postanowień Regulaminu właściwym będzie sąd powszechny dla siedziby Fundacji.
 6. W przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu albo narażenia Fundacji na ryzyko odpowiedzialności prawnej. Fundacja zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania użytkownikowi całości lub części usług serwisu Start2012. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony pocztą e-mail lub w postaci komunikatu przy następnej próbie uzyskania dostępu do konta. W przypadku złamania prawa przez użytkownika Fundacja powiadomi odpowiednie organy ścigania.
 7. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu Start2012 należy zgłaszać na start2012@vp.pl.